Національний гірничий університет — відповідність Часу

Конфедератка.gifЭмблема НГУ2.gif


Організація навчання

Підготовче відділення для іноземних громадян

 Іноземці, які не володіють українською (російською) мовою, направляються на підготовче відділення.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають російську та українську мови, математику, фізику, хімію, історію України, креслення та інформатику. У вільний від занять час вони знайомляться з визначними пам'ятками, історичними та культурними центрами, пам'ятниками міста, можливостями та умовами навчання студентів в університеті, їх життям і побутом.

За бажанням, слухачі мають можливість поглибити свої знання з англійської мови для подальшого навчання за англомовними програмами.

Навчальна група слухачів 6 - 8 чоловік.

Термін навчання - 10 місяців (початок занять – 01 вересня).

 

               Здобуття освітнього ступеню «Бакалавр», «Магістр»

 Іноземні громадяни, зараховані до числа студентів університету, навчаються в академічних групах разом з українськими студентами.

Навчальні плани підготовки за спеціальністю включають:

- Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін;

- Цикл фундаментальних дисциплін;

- Цикл професійно-орієнтованих дисциплін.

 

Обсяг освітньої програми для здобуття освітнього ступеня: 

- Бакалавр – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 міс;

- Магістр – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 5 міс.

Навчальний рік - 2 семестри: осінній - 01.09-31.01; 

                                                 весняний - 01.02-30.06 .

 

Студенти, які в повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу навчання, успішно пройшли поточний і підсумковий контроль, наказом ректора переводяться на наступний курс. 

Особам, які успішно виконали відповідні освітні (наукові) програми та пройшли атестацію видаються документи про вищу освіту за відповідними ступенями.

     Диплом

Зразок Диплома Бакалавра 2017.JPG Зразок Диплома Магістра 2017.JPG

Додаток до диплому

Зразок Додаток до диплома 2017.JPG

Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Спеціальність

Спеціалізація

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Економіка

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

Економіка природокористування

Світова політика та економіка

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, Бізнес- адміністрування, Міжнародний бізнес

Право

Право

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Науки про Землю

Геологія, Гідрогеологія, Геофізика, Інженерна геологія, Геологія та оцінка дорогоцінного каміння

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Інформаційні технології аерокосмічного моніторингу довкілля

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

Прикладна механіка

Технології машинобудування, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва

Галузеве машинобудування

Гірничі машини та комплекси, Комп'ютерний інжиніринг машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання, Енергетичний менеджмент, Електромеханічні системи геотехнічних виробництв, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод, Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні системи та мережі

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Гірництво

Підземна розробка родовищ, Інжиніринг гірництва, Гірничотранспортні системи та інженерна логістика, Охорона праці, Відкрита розробка родовищ, Буріння свердловин, Маркшейдерія, Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств, Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, Збагачення корисних копалин, Гірнича геологія, Обробка природних матеріалів, Обробка ювелірного та декоративного каміння, Будівельна геотехнологія та геомеханіка, Вибухові технології та матеріали

Нафтогазова інженерія та технології

Спорудження нафтових і газових свердловин, Технології видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво, Інжиніринг та оцінка об'єктів будівництва

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр, Геоінформаційні системи і технології

Цивільна безпека

Промислова безпека та охорона праці, Техногенна безпека та гірничорятувальна справа

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Транспортні технології

Транспортні технології на автомобільному транспорті

 

Здобуття наукового ступеня «Доктор філософії»

Особи, які отримали ступінь "магістра" і виявили здібності до науково-дослідної роботи, за рекомендацією відповідної кафедри  можуть бути прийняті в аспірантуру для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня "Доктор філософії".

Нормативний строк підготовки в аспірантурі - 4 роки.  
Пирамида .jpg
 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет» в 2017 році

Таблица.JPG

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт